Zpět na vrhy VRH

matka: Annika von Edelberg (coronet)

otec: Quinsley od Zlaáka
1.6.2007

Paris z Horeckých vrchů
Coronet, červený s bílou 72g - kluk

Perseus z Horeckých vrchů
Merino, červený s bílou v koruně, bez zálomků 88g - kluk

Pluto z Horeckých vrchů
Coronet, červená s bílou, bez zálomků 84g - kluk